Podmínky ochrany osobních údajů  

I.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je JM Laundry Systems s.r.o. IČ 08969558 se sídlem Žižkova 346, 273 09 Kladno (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Žižkova 346, Kladno 
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
telefon: +420 602 259 164

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 
II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší poptávky nebo objednávky.

2.Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění Vašich požadavků. 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

1.1 plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

2.1 vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při plnění Vašich požadavků jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení Vašich požadavků (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
2.2 zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

IV. 

Doba uchovávání údajů 

1. Správce uchovává osobní údaje

1.1 po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V. 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby přepravní společnost, účetní, servisní technici, obchodní zástupci.

1.1 podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
1.2 zajišťující marketingové služby. 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. 

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

1.1   právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
1.2   právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
1.3   právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
1.4   právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
1.5   právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 

VII. 

Podmínky zabezpečení osobních údajů 

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména technické zabezpečení antivirovým programem, zálohy, počítačových úložišť, hesla,…

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Odesláním poptávky/objednávky z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 28. 2. 2020